po Slovensky
Ú V O D
S L U Ž B Y
P R O D U K T Y
K A T A L Ó G
K O N T A K T Y
Z A S T Ú P E N I A

V rámci zákazkovej výroby ponúkame nasledovné procesy :
- CNC ohýbanie trubiek do priemeru 25mm
- formovanie koncov trubiek
- tvrdé spájkovanie
- zváranie
- delenie, zrážanie hrán
- CNC sústruženie
 Copyright © 2007 Perleczky
JMK  media & productions, s.r.o.